El Consell Alimentari Municipal desenvolupa la seua labor a través dels seus òrgans de govern i els seus grups de treball

El Ple es reuneix amb una periodicitat mínima de dues vegades a l’any. És l’òrgan de màxima representació que reuneix a totes les entitats membres del Consell Alimentari Municipal. Està presidit per l’alcalde/sa o el regidor/a. La vicepresidència del Ple és designada per votació en el Ple del Consell, recaient sobre alguna de les entitats membre.

La Comissió Permanent es reuneix amb una periodicitat mínima de dues vegades al mes. És l’òrgan de continuïtat i seguiment de l’activitat quotidiana del Consell Alimentari Municipal. Està integrada pels membres nats del Consell Alimentari Municipal i xxx entitats del Consell triades per votació en el Ple Municipal. De manera general les entitats no nades que conformen el Consell Alimentari són:

Els grups de treball del Consell Alimentari són aquells espais de debat, discussió i generació de propostes. Aquests poden tindre un caràcter temàtic i permanent o bé constituir-se per a treballar sobre temes específics. Tot grup de treball ha d’estar coordinat almenys per una entitat del Consell Alimentari Municipal present en la Comissió. La participació en els mateixos està oberta a les entitats o persones interessades en la temàtica de treball. Actualment existeixen tres grups de treball:

Grup de Compra Pública i Alimentació Sostenible

Creat per a fomentar i garantir la compra pública alimentària sostenible per part del municipi de València, amb especial atenció als menjadors escolars del municipi de València.

Grup de Canals Curts de Comercialització

Creat per informar, debatre, proposar i donar seguiment a aquelles accions dirigides a vertebrar canals curts de proximitat des de l’acció municipal.

Grup de Dret a l'Alimentació i Equitat

Creat per a informar, debatre, proposar i donar seguiment a aquelles polítiques municipals d’alimentació sostenible i saludable concentrades en els col·lectius més vulnerables.

Funcionament i composició

Formen part del Consell Alimentari Municipal de València

 • 1 representant de cadascun dels grups municipals en el Ple Municipal.
 • 1 representant de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
 • 1 representant de la Regidoria de Comerç.
 • 1 representant de la Regidoria de Salut.
 • Entitats sense ànim de lucre de l’àmbit agroalimentari.
 • Federacions o agrupacions de l’àmbit agroalimentari.
 • 1 representant de la Federació de Veïns de València.
 • Xarxes o estructures de coordinació amb activitats en l’àmbit agroalimentari.
 • 1 representant de la Direcció General de Salut.
 • 1 representant de la Direcció General amb competències en producció agrària.
 • 1 representant Consell Agrària.
 • Organitzacions agràries.
 • Col·legis professionals.
 • Universitats.
 • Organitzacions de consumidors i usuaris.
 • Representant d’organitzacions agràries.

Relació actual d’entitats del Consell Alimentari Municipal