L’impacte de gènere i l’estratègia agroalimentària de València 2025

L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA DE VALÈNCIA 2025 (EAV) constitueix un avanç en el objectiu de generar un entorn alimentari més just, sostenible i saludable. No obstant això, si bé la producció i consum d’aliments són un eix fonamental per al manteniment i reproducció d’una vida digna, les càrregues desiguals que els treballs vinculats al conjunt del sistema agroalimentari comporten per a homes i dones han sigut una qüestió desatesa.

La necessitat de revisar i incorporar la perspectiva de gènere com una qüestió transversal en l’EAV sorgeix de l’estreta relació que manté la qüestió gènere al llarg de tota la cadena agroalimentària i el paper desigual que juguen homes i dones en el repartiment de tasques diferenciades en cadascuna de les baules d’aquesta cadena.

Un informe sobre l’impacte de gènere i una proposta de revisió de l’EAV des de l’economia feminista que para atenció d’una banda, a qui, en quines condicions, com i on es produeixen, comercialitzen i distribueixen els aliments i, d’una altra, significa també preguntar-se qui, on i com assumeix la responsabilitat de garantir aquesta alimentació.

Veure informes